Bezpečnost práce a požární ochrana

 

» Nabízíme „All Inclusive“ řešení připravené na míru Vašim potřebám a činnosti které se věnujete
» Postaráme se o vše od lékařských prohlídek přes školení a kontroly až po úplnou dokumentaci
» Známe úřednické prostředí a složitou legislativu

 

Komplexní zajištění BOZP

 • vstupní audit
 • dokumentace BOZP
 • školení
 • identifikace a hodnocení rizik
 • řešení pracovních úrazů

Komplexní zajištění PO

 • začlenění činností dle požárního nebezpečí
 • dokumentace PO
 • školení
 • kontroly a revize

Hygiena práce

 • kategorizace prací

Ekologická újma

 • dle zákona 167/2008

Zastoupení před úřady

 • OIP – inspektorát práce
 • KHS – Krajský hygienická stanice
 • SPD – Státní požární dozor

Komplexní zajištění BOZP

Každá společnost má povinnost plnit legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty.
Prvním krokem spolupráce s klientem v oblasti BOZP je provedení vstupního auditu ve společnosti zákazníka. V rámci auditu ověříme stav plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k BOZP a na základě výstupů z auditu zpracujeme navržená opatření vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků v této oblasti. V rámci vstupního auditu jsou současně získány informace pro zpracování dokumentace BOZP.
Současná legislativa klade na zaměstnavatele poměrně vysoké nároky na zajištění dokumentace BOZP. Musí být zpracovány různé směrnice, provozní a dopravní řády, identifikována rizika a stanoveny opatření na jejich odstranění. Neméně důležitou součástí zajištění BOZP v organizaci je školení, které provádíme prezenční formou. Kromě samotného školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance provádíme také školení řidičů – referentů, práce ve výškách, školení pro obsluhu manipulačních vozíků a školení první pomoci.

Komplexní zajištění PO

Každá společnost musí svojí provozovanou činnost začlenit do kategorie podle požárního nebezpečí. O začlenění je nutné vést dokumentaci vyplývající z legislativy. V případě, že jsou provozované činnosti začleněny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím, vyžaduje dále zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci plnění dalších povinností.
Stejně jako u BOZP, i u PO (požární ochrany) je prvním krokem ke spolupráci vstupní audit, díky kterému zjistíme případně nedostatky na úseku PO a také dostaneme informace potřebné ke zpracování dokumentace, která je předepsána zákonem o požární ochraně.
Provádíme školení PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance a odbornou přípravu preventistů PO a osob zařazených do preventivních požárních hlídek.

Hygiena práce

Provádíme kategorizaci prací dle zákona 258/2000 Sb. a s ním související evidenci rizikových prací.

Ceník služeb

BOZP a POfirma do 25 zaměstnancůfirma nad 25 zaměstnanců
Zavedení dokumentace BOZPod 3.000,-od 6.000,-
Zavedení dokumentace PO při požárním nebezpečíod 2.000,-od 4.000,-
Aktualizace dokumentace BOZPod 2.500,-od 3.500,-
Aktualizace dokumentace PO při požárním nebezpečíod 1.000,-od 3.000,-
Roční prověrka BOZP podle zákoníku práceod 3.000,-od 5.000,-
Preventivní požární prohlídka podle z. č. 133/1985 Sb.od 1.500,-od 2.000,-
Audit systému BOZP a PO ve firmě před nahlášenou kontrolou OIP, hygienické stanice apod.od 2.000,-od 4.000,-
Audit BOZP a PO ve firmě na vyžádání (např. při změně dodavatele, při zvýšení počtu prac.úrazů apod.)od 3.000,-od 5.000,-
Outsourcing (správa dokumentace, měsíční kontroly, školení zaměstnanců a další) – smluvní vztah, dle dohody o rozsahu služebod 2.000,- / měsícod 4.000,- / měsíc
Školení zaměstnanců0-10 osobnad 10 osob
Vstupní a periodické školení vedoucích pracovníkůod 150,-/osobuod 100,-/osobu
Vstupní a periodické školení zaměstnancůod 150,-/osobuod 100,-/osobu
Odborná příprava členů požárních hlídekod 250,-/osobu
Odborná příprava preventistů POod 250,-/osobu
Školení pro práci ve výškáchod 150,-/osobuod 180,-/osobu
Školení řidičů referentských vozidelod 100,-/osobuod 90,-/osobu
Školení první pomociod 100,-/osobuod 90,-/osobu
Hodnocení rizik ekologické újmyv závislosti na počtu činností a složitosti lokality
Zastoupení před úřady, účast při kontroláchod 350,- / hodinu