Bezpečnost práce a požární ochrana

» Nabízíme „All Inclusive“ řešení připravené na míru Vašim potřebám a činnosti které se věnujete
» Postaráme se o vše od lékařských prohlídek přes školení a kontroly až po úplnou dokumentaci
» Známe úřednické prostředí a složitou legislativu

Komplexní zajištění BOZP

 • vstupní audit
 • dokumentace BOZP
 • školení
 • identifikace a hodnocení rizik
 • řešení pracovních úrazů

Komplexní zajištění PO

 • začlenění činností dle požárního nebezpečí
 • dokumentace PO
 • školení
 • kontroly a revize

Hygiena práce

 • kategorizace prací

Ekologická újma

 • dle zákona 167/2008

Zastoupení před úřady

 • OIP – inspektorát práce
 • KHS – Krajský hygienická stanice
 • SPD – Státní požární dozor

Komplexní zajištění BOZP

Každá společnost má povinnost plnit legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty.
Prvním krokem spolupráce s klientem v oblasti BOZP je provedení vstupního auditu ve společnosti zákazníka. V rámci auditu ověříme stav plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k BOZP a na základě výstupů z auditu zpracujeme navržená opatření vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků v této oblasti. V rámci vstupního auditu jsou současně získány informace pro zpracování dokumentace BOZP.
Současná legislativa klade na zaměstnavatele poměrně vysoké nároky na zajištění dokumentace BOZP. Musí být zpracovány různé směrnice, provozní a dopravní řády, identifikována rizika a stanoveny opatření na jejich odstranění. Neméně důležitou součástí zajištění BOZP v organizaci je školení, které provádíme prezenční formou. Kromě samotného školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance provádíme také školení řidičů – referentů, práce ve výškách, školení pro obsluhu manipulačních vozíků a školení první pomoci.

Komplexní zajištění PO

Každá společnost musí svojí provozovanou činnost začlenit do kategorie podle požárního nebezpečí. O začlenění je nutné vést dokumentaci vyplývající z legislativy. V případě, že jsou provozované činnosti začleněny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím, vyžaduje dále zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci plnění dalších povinností.
Stejně jako u BOZP, i u PO (požární ochrany) je prvním krokem ke spolupráci vstupní audit, díky kterému zjistíme případně nedostatky na úseku PO a také dostaneme informace potřebné ke zpracování dokumentace, která je předepsána zákonem o požární ochraně.
Provádíme školení PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance a odbornou přípravu preventistů PO a osob zařazených do preventivních požárních hlídek.

Hygiena práce

Provádíme kategorizaci prací dle zákona 258/2000 Sb. a s ním související evidenci rizikových prací.

Realizuje

Mgr. Ing. Anna Baštýřová Brutovská, jednatel společnosti

Kontaktní adresa:
Mgr. Ing. Anna Baštýřová Brutovská
Suchomelská 534,
370 04 České Budějovice
IČO: 74165500

E-mail: anna.brutovska@gmail.com
Telefon: +420 774 980 544