Nabízíme kompletní služby pro realizaci nové studny. Od určení zdroje vody, přes hloubení vrtů, až po výzbroj vrtů, popřípadě vodáren. Naše společnost disponuje mnohaletitými zkušenostmi. V oboru se pohybujeme 30 let, od roku 1990 a za tu dobu jsme detekovali přes 1000 zdrojů vody a realizovali přes 500 vrtů.

Provádíme vrty i do nesoudržných hornin, jako je jíl, či písek. Takové práce jsou, kvůli nestálosti podloží velmi pracné a navyšují cenu realizace.

U vrtů do pevného podloží (skála atd.) je realizace mnohem snadnější a bez omezení hloubky.Legislativní postup při realizaci záměru vrtané studny

Hydrogeolog

Osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, rozhodne, zda může bez provedení geologického průzkumu, se znalostí místních podmínek, vydat vyjádření ve smyslu § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

Vrtaná studna

postup dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a č. 254/2001Sb., o vodách

1) Zadání projektové dokumentace.
(zpracovat jí může osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby, popř. stavby zdravotnětechnické), projekt musí respektovat vyjádření osoby odborně způsobilé v hydrogeologii, musí obsahovat nejen projekt tzv. studnové úpravy vrtu, ale i projekt samotného vrtu.
2) Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby.
(příslušný stavební úřad – např. Městský úřad Strakonice, stavební úřad, popř. Městský úřad Volyně, stavební úřad) K žádosti žadatel předloží:
 • projekt (ověřený autorizovanou osobou, tj. autoriz. architekt, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby)
 • vyjádření správců inženýrských sítí dle situace
 • stanovisko dotčeného orgánu státní správy, (pokud stavby se dotýká zájmů chráněných zvláštními předpisy)
 • vyjádření hydrogeologa, osoby s odbornou způsobilostí
 • informativní výpis z KN, snímek mapy
 • zaplacení správního poplatku: 1000,- Kč v územním řízení
3) Stavební řízení – rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnutí k nakládání s vodami.
tj. k odběru podzemních vod (příslušný vodoprávní úřad – např. Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí) K žádosti žadatel předloží:
 • projektovou dokumentaci
 • vyjádření hydrogeologa
 • územní rozhodnutí, popř. územní souhlas
 • vyjádření správců inženýrských sítí (popř. čestné prohlášení o neexistenci inženýrských sítí)
 • doklad o vlastnictví
 • snímek katastrální mapy
 • vyjádření Povodí Vltavy, sp. (u studen pro podnikatelské účely)

Pokud je stavební povolení v právní moci, lze začít stavbu realizovat. Upozorňujeme však, že odebírat podzemní vodu ze studny lze až po kolaudaci stavby.

Kolaudační souhlas vydává na základě žádosti a doložení podkladů vodoprávní úřad Městských anebo Krajských úřadů, odbor životního prostředí.

Ceník

Cenová kalkulace hydrogeologického vrtu
vrt průměru 219 mm – zárubnice 140 mm 2.210,-
vrt průměru 219 mm – zárubnice 160 mm 2.275,-
vrt průměru 254 mm – zárubnice 160 mm 2.850,-
vrt průměru 254 mm – zárubnice 200 mm 2.950,-
vrt pro tepelná čerpadla
vrt pro TČ průměr 115 – 185 mm – kolektor + GEOSOND + 2 x HDPE 40 x 3,7 dle dohody
Pažení nesoudržných vrstev Kč / m
PVC pažení průměru 200-220 mm vč. manipulace a úpravy vrtu na průměr 254 mm 1,976,-
Ocelové pažení průměru 219mm vč. manipulace a úpravy vrtu na průměr 254 mm 2.366,-
Ocelové pažení průměru 274 mm vč. manipulace a úpravy vrtu na průměr 325mm 3.276,-
Prohloubení stávající studny Kč / den
Za užití elektrocentrály účtujeme 1.700,-
V případě vrtání do studny se její hloubka neodečítá, bude účtována jako příslušné pažení (základní cena + příplatek k základní ceně za příslušné pažení).
Čištění léty užívaných vrtů
Čištění vrtů (blíže specifikováno ve smlouvě o dílo IV. odst. 2) dle dohody

Platnost ceníku od 1.1.2019, ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Určení zdroje vody

1) BEZPLATNĚ:
→ dojde-li k realizaci vrtu a požadavek na vystrojení vrtu čerpadlem- vodárnou vč. šachty
→ zpoplatněné je pouze použití dopravního prostředku na místo určení 12,- Kč / km

2) ZA ÚPLATU a to:
→ 1000,- Kč za vyhledání (určení zdroje vody na pozemku, realizace vrtu)
→ 500,- Kč za stavební dozor po dobu provádění díla
→ doprava 12,- Kč / km za použití dopravního prostředku

Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou splatné při ukončení zakázky hotově na příjmový doklad o zaplacení.

Vrtařské práce provádí firma Vít Hadrava, tel. +420 776 224 991

Albert Brutovský – koordinátor pro Jihočeský kraj, tel. +420 602 270 468 – určování zdroje vody, a technologické vystrojení vrtu.

Smlouva

Vrtařské práce realizuje společnost Vít Hadrava

Sídlo společnosti:
Hadrava Vít
Branišov 48
Stachy 384 73

Identifikační údaje:
IČO: 62531336

Smlouva o dílo je ke stažení ve formátu DOC, kde je možné elektronicky doplnit údaje objednavatele.